Algemene Voorwaarden – Rug in balans

Algemeen – Organisatie
Behandelingen, coaching, workshops, begeleidingstrajecten en trainingen worden uitgevoerd door Rug in balans en Rug in balans draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten die onder deze naam vallen.

Vestigingsadres:
Magnoliahof 34, 5213 HK ‘s-Hertogenbosch
06 46425481
www.ruginbalans.nl
KvK: 17284589

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer/Behandelaar/Coach
Rug in balans biedt Diensten aan op het gebied van behandeling, coaching, training en aanverwante werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval betreft Opdrachtnemer en Coach alle natuurlijke personen die vanuit de naam Rug in balans werkzaam zijn bij Rug in balans (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon), en zal verder worden gesproken van Coach.

Opdrachtgever/Cliënt/Coachee
De natuurlijke of rechtspersoon die Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden, van Coach afneemt, en zal verder worden gesproken van Coachee. Coachee kan tevens als rechtspersoon de Opdrachtgever zijn.

Diensten
Alle door Coach aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies, op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Deze betreft ook de geleverde producten en diensten waaronder onder andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Coach behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies aan te brengen.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Coach tot het verlenen van Diensten door Coach ten behoeve van Coachee. En tot het volledig ontvangen van en meewerken aan Diensten door Coachee. Er wordt een behandelingsovereenkomst opgemaakt die door Coach en Coachee worden ondertekend.

Tijdelijke korting
Bij tijdelijke kortingen wordt een traject voor een lagere prijs aangeboden, mits er gereageerd wordt vóór de op de website vermelde datum. Op de vermelde datum zelf, wordt het traject weer voor de reguliere prijs aangeboden.

Overmacht
Ziekte is overmacht. Als eenmanszaak kan Coach bij ziekte niet aan haar verplichtingen voldoen. Aangezien dit een overmachtsituatie is, kan eventuele geleden schade niet worden verhaald op Coach.

VRIJWARING
Zowel behandeling als coaching in het algemeen, als de begeleiding van Rug in balans zijn therapie. Coach zal open en indringende vragen stellen, die zullen helpen bij het verduidelijken van doelen, problemen en doelstellingen. Van Coachee wordt verwacht dat hij/zij:
1.  Op persoonlijk en professioneel gebied zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en capabel is te beslissen wat hij/zij wel of niet wil, gebaseerd op de eigen afwegingen.
2.  Zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en mede daardoor op zijn/haar gedrag kan worden aangesproken. Adviezen gegeven door Coach zijn slechts suggesties, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
3.  Toegewijd is aan zichzelf en verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces en het bereiken van de gestelde doelen.
4.  Zich ervan bewust is dat een Dienst niet om hem/haar of voor hem/haar zal worden gedaan. Maar dat Coacheé alleen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen ervaring. Als Coachee niet krijgt wat hij/zij wil, zal Coachee vragen om verduidelijking en eventuele problemen boven tafel brengen, ongeacht hoe ongemakkelijk het voor hem/haar kan zijn.

Diensten van de Coach zijn niet het enige middel en sluit andere middelen, technieken of therapievormen niet uit.

Als een klant wil stoppen met therapie of interventie van een andere discipline, dan valt dat binnen de relatie die de Coachee heeft met de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Rug in balans is niet verantwoordelijk voor de interventies van andere therapeuten of therapievormen, noch neemt ze die over. Ook heeft Rug in balans niet de intentie om andere behandelingen en interventies te doorkruisen en doet geen uitspraken over andere disciplines.

Rug in balans werkt aan bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van Coachee, maar raadt af sommige problematieken zonder begeleiding uit te voeren. Want in sommige gevallen kan een specifiek situatie heftige consequentie veroorzaken, waarbij Coachee zijn/haar veiligheid in gevaar kan brengen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Coach in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
2.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Coach derden betrekt voor de uitvoering.
3.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen maar geldig, als zij schriftelijk zijn overgekomen tussen Coach en Opdrachtgever.
4.  Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Coach deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5.  Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet meer gelden of ongeldig worden gemaakt, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coach en Opdrachtgever zullen dan overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen, die de ongeldige bepaling vervangt. Daarbij zoveel mogelijk overeen te stemmen met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Opdrachtgever Diensten van Coach afneemt, die als vervolg op eerdere Diensten of als aanvulling op eerdere Diensten gelden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
1.  De prijzen van de tarieven welke vermeld zijn op de website zijn exclusief BTW, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld. Door inschrijving van Opdrachtgever op de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies gaat deze akkoord met de vermelde prijzen.
2. Opdrachtgever ontvangt een factuur als bevestiging voor de inschrijving.
3. De Overeenkomst tussen Coach en Opdrachtgever komt tot stand wanneer Opdrachtgever de betaling heeft voldaan.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.  Met de Coachee gesloten overeenkomsten leiden voor de Coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Coach verlangd kan worden.
2.  Iedere Overeenkomst betekent voor Coach en Opdrachtgever dat zij zich moeten houden aan de gemaakte afspraken.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Coachee geschieden.
4.  De Coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Coach zijn verstrekt, heeft de Coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Coachee in rekening te brengen.
5.  Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coach is uit gegaan van door de Coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6.  Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Coach een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Coach op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
7.  Coach werkt alleen op eigen initiatief met derden en kan daar niet toe worden verplicht door Opdrachtgever. Coach aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daar bijbehorende werkzaamheden van een eventuele derde.

Artikel 5. Contractduur
1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor de afgesproken bepaalde tijd van de duur van het traject tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Honorarium en kosten
1.  Het honorarium van Coach bestaat uit een vast bedrag dat vooraf bepaald is per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst.
2.  Alle honoraria zijn van toepassing per persoon. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden indien Opdrachtgever in groepsverband gebruik zou willen maken van Diensten, dit uitsluitend in goed overleg met Coach, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
3.  Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van eventueel ingeschakelde derden.
4.  Coach kan Opdrachtgever verzoeken om het volledige voorschot te betalen. Coach heeft wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Coach heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5.  Coach behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7. Betaling
1.  De betaling moet vooraf plaatsvinden. De betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop op een door Coach aan te geven betalingswijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2.  Bij geen betaling uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop is de Opdrachtgever in verzuim en zal het tijdstip van de eerste sessie, training of workshopdeelname verschuiven totdat de betaling in zijn geheel is voldaan door de Opdrachtgever.
3.  In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Coach hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4.  Coach biedt een optie tot betaling in maandelijkse termijnen (totaalbedrag van de Dienst gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). De termijnbedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie, training of workshop in de desbetreffende maand. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de laatste sessie, training of workshop. De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur en een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken.
5.  Van bovenstaande bepalingen kan in individuele gevallen afgeweken worden. Deze worden dan ook met Coachee gecommuniceerd en afgesproken.

Artikel 8. Privacyverklaring
1.  Een privacyverklaring inzake de AVG is [HIER] te vinden op de website.

Artikel 9. Geheimhouding
1.  Coach is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door Opdrachtgever is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. Coach draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Dienst worden ingeschakeld.
2.  Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Coach en Coachee, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Coach zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1.  Coach is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Coach aan Opdrachtgever en/of Coachee heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: testen, readers, rapporten, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.
2.  Zowel Opdrachtgever als Coachee mogen alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de Dienst. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Coach, aangezien Coach rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten. Alleen als Coach dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
3.  Coach heeft het recht om de kennis, die zij heeft opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zorgdragend dat er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt doorgegeven en mits de kennis niet te herleiden valt tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.  Coachee neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die door Coach worden georganiseerd.
2.  Rug in balans is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever en/of Coachee hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de sessies, trainingen of workshops.
3.  Rug in balans is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.
4.  Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Daarvan is sprake indien Coach niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
5.  De aansprakelijkheid van Coach is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
6.  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de Coach of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Coach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Coach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
7.  Coach is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
8.  Coach zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Coach is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
9. Coach is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Coach bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Coach duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
10. Coach ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coacheé dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Coach c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
11. De Opdrachtgever vrijwaart Coach tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Coach samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Coach.
12.  Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Coach niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12. Annulering/verzetting van de afspraken/overeenkomst
1.  Annulering door de Opdrachtgever tenminste 14 dagen voor aanvang van de cursus, training, behandelings-, begeleidings- of coaching traject kan kosteloos geschieden indien de betaling nog niet is voldaan. Bij annulering na de voldane betaling is de restitutie niet meer mogelijk.
2.  Ingeval de Opdrachtgever na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
3.  In geval van wekelijkse individueel begeleidings- of coaching gesprek kan deze tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst naar een ander moment in de lopende week. Bij annulering heeft de Opdrachtgever geen recht op een vervangende sessie of enige vorm van restitutie.
4. In geval van maandelijkse individueel begeleidings- of coaching gesprek kan deze tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst naar een ander moment in lopende maand. Bij annulering heeft de Opdrachtgever geen recht op een vervangende sessie of enige vorm van restitutie.
5.  Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk (per e-mail) of telefonisch (voicemail uitgesloten) tegeschieden.
6.  Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Coach. Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor betalen in termijnen, is deze bij annulering tijdens de lopende coaching traject, training of workshop alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen.
7.  Bij tussentijdse annulering gedurende het coaching traject, training of workshop in geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan de directie van Rug in balans worden voorgelegd ter overleg. Rug in balans behoudt het recht om naar eigen inschatting en inzicht een passende oplossing aan te beiden.

Artikel 13. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Coach is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
2.  Zowel Opdrachtgever als Coach kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
3.  Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten tussen Coach en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.  Indien Coach en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uitdeze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
3.  Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Rug in balans. Reactie volgt binnen 7 dagen. Deze zal de klachten in behandeling nemen en waar en indien mogelijk actie ondernemen.
4. Indien alsnog niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Coach gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
5.  Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.
6.  Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoetkom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Zie ook: www.degeschillencommissiezorg.nl
7.  Indien je een klacht hebt meldt deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt je klacht gemeld bij de geschillencommissie. Zie ook: www.batc.nl

Artikel15: Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring
Rug in balans heeft het recht om de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, mits Opdrachtgevers en/of Coachees van lopende dienstverlening daarvan op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen overeenkomsten beëindigen, indien ze niet met de wijzigingen akkoord gaan. Voor bezoekers van de website is het afdoende om de wijzigingen op de website door te voeren.