Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we met persoonsgegevens om gaan in onze praktijk. Daarmee willen we graag voldoen aan de grondbeginselen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). We respecteren jouw privacy als bezoeker van onze website www.ruginbalans.nl en als gebruiker van onze diensten en producten. Wij doen ons uiterste best die privacy te beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring:

Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1.    Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Marcel Heijnes, Ruginbalans, gevestigd Magnoliahof 34, 5213 HK te ’s-Hertogenbosch.

2.   Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een behandelings- of coachtraject.

Persoonsgegevens
Ruginbalans verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
·      NAW-gegevens
·      Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
·      Geboortedatum en -plaats
·      Ziektekostenverzekeraar gegevens en polisnummer
·      Geslacht
·      Gespreksverslagen
·      Inhoud van communicatie
·      Ziekte- en gezondheidgeschiedenis

3.    Doeleinden
Ruginbalans verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
·      Het onderhouden van contact;
·      Het bieden van een persoonlijk zorg en/of coachtraject;
·      Een goede en efficiënte dienstverlening;
·      Beheer van het cliëntenbestand;
·      Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
·      Verbetering van de dienstverlening;
·      Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
·      Facturering;
·      Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
·      Marketing;
·      Nakoming van wettelijke verplichtingen;
·      Het voeren van geschillen.

4.    Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het zorg- en/of coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
·      De verbetering van onze diensten;
·      De bescherming van onze financiële belangen;
·      Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

5.   Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het zorg- en/of coachtraject. Dit geldt ook voor onze accountant. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

6.    Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

7.   Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Bijvoorbeeld gezondheidgegevens dienen 15 jaar bewaard te worden.

8.   Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

9.    Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kun je onze cookieverklaring raadplegen.

10.    Uw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je  ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar:
Marcel Heijnes, Magnoliahof 34, 5213 HK ’s-Hertogenbosch
06-46425481
info@ruginbalans.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.    (externe) links
Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe partijen en we zijn niet verantwoordelijke voor hun privacyverklaring. We raden je aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

12.    Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 augustus 2018.